Regulamin Konkursu na kampanię społeczną w ramach Festiwalu HumanDOC 2018

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu Odkryj świat spod plastiku jest Fundacja HumanDoc z siedzibą przy ul. Jana Kropidły 8A/10, 45-092 Opole.
1.2 Partnerami Konkursu są: Reveal Systems oraz Onet.
1.3 Tematem konkursu jest hasło: Odkryj świat z plastiku.
1.3 Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym IX Międzynarodowemu Festiwalowi Filmów.
Dokumentalnych HumanDOC.
1.4 Niniejszy regulamin określa zasady udziału w konkursie, sposób przebiegu, wyłonienie laureata i przyznania nagrody.
1.5 Konkurs jest ogłaszany za pośrednictwem Internetu. Przeprowadzony jest za pomocą strony internetowej www.konkurs2018.humandoc.pl oraz portali społecznościowych Facebook i Instagram.
1.6 Niniejszy regulamin jest wiążący dla organizatora i uczestników konkursu.
1.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu i informowania o nich uczestników.

2. Przedmiot i czas trwania Konkursu

2.1 Konkurs rozpoczyna się 19.10.2018 roku o godzinie 12:00 i trwa do 9.11.2018 roku do godziny 23:59.
2.2 Celem konkursu jest wybranie najlepszej pracy spośród przesłanych przez uczestników zgłoszeń.
2.3 Zadaniem w konkursie jest zgłoszenie kampanii społecznej w formie wideo o tematyce
Odkryj świat spod plastiku.
2.4 Poprzez określenie „kampania społeczna” organizator rozumie materiał, którego celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego.

3. Uczestnictwo w Konkursie

3.1 Konkurs jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych problemami społecznymi i ich rozwiązaniami, a także – budowaniem przekazów w formie wideo.
3.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów ani ich rodziny.
3.3 Udział w konkursie, jak i podanie niezbędnych danych osobowych są dobrowolne.
3.4 Udział w konkursie jest nieodpłatny.

4. Przebieg konkursu

4.1 Aby wziąć udział w konkursie należy umieścić na swoim kanale YouTube wideo odpowiadające tematyce konkursu, jako film o charakterze niepublicznym. Link do załadowanego wideo należy przesłać na adres e-mail konkurs@humandoc.pl wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu autora. Następnie, po weryfikacji i otrzymaniu zgody organizatora, należy opublikować je na prywatnym profilu uczestnika konkursu w mediach społecznościowych (na Facebooku i/lub na Instagramie). Post powinien zostać oznaczony hasztagami: #HumanDOCFestival2018 #konkursHumanDOC2018 #HDZobaczWięcej #HDWatchMore.
4.2 Zgłoszone do konkursu wideo powinno być nagrane smartfonem i zapisane w formacie MP4 w jakości HD. Jego długość nie może przekraczać 60 sekund.
4.3 Dozwolona jest edycja, montaż i modyfikacja wideo na potrzeby realizacji pomysłu uczestnika konkursu.
4.4 Zgłoszenie wideo jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego materiału oraz uzyskaniem zgody na publikację od osób, które się na nim znajdują.
4.5 Przesłanie wideo na konkurs oznacza udzielenie organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej na jego bezterminową prezentację na stronach internetowych organizatora. W przypadku otrzymania nagrody – również na nieodpłatną publikację w materiałach oraz podczas wydarzeń promocyjnych i marketingowych.
4.6 Zgłoszone wideo będą na bieżąco możliwe do podglądu za pośrednictwem strony internetowej www.konkurs2018.humandoc.pl. Wybrane zostaną zamieszczone również na profilu Festiwal HumanDOC i Fundacja HumanDoc na Facebooku (www.facebook.com/HumandocFoundation, www.facebook.com/HumanDoc).
4.7 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonania merytorycznej preselekcji przed publikacją wideo. Materiały odbiegające od tematu konkursu nie będą publikowane.
4.8 Najlepszy materiał zostanie wybrany przez Jury konkursowe pod przewodnictwem Patrycji Orłowskiej, szefowej zespołu social media w Onet.
4.9 Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie przyznana Nagroda Główna.
4.10 W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej.
4.11 Opublikowanie wyników będzie miało miejsce 23.11.2018 na stronach organizatora, w tym na ich stronach na Facebooku (www.facebook.com/HumandocFoundation, www.facebook.com/HumanDoc) oraz na stronie internetowej Fundacji HumanDoc (www.konkurs2018.humandoc.pl).
4.12 Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową poprzez adres e-mail podany podczas zgłaszania wideo.
4.13 Po otrzymaniu wiadomości o wygranej zwycięzca jest zobowiązany w terminie do 3 dni od daty przesłania wiadomości przez organizatora, przesłać na podany w wiadomości adres e-mail oryginalny plik źródłowy (o najwyższej możliwej jakości), zwycięskiego materiału wideo zgłoszonego na konkurs oraz następujące dane; imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy.
4.14 Brak przekazania powyższych danych organizatorowi, w terminie do 3 dni od przesłania powiadomienia o wygranej, zwalania organizatora z obowiązku wydania nagrody.
4.15 Zwycięska kampania zostanie zaprezentowana podczas IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDoc.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu w zakresie związanym z jego realizacją.
5.2 Dane osobowe uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji konkursu oraz zgodnie z jego regulaminem.
5.3 Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5.4 Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją konkursu.

6. Nagroda

6.1 Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.
6.2 Organizator przed wydaniem zwycięzcy nagrody obliczy i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
6.3 Organizator konkursu pokrywa koszty przyjazdu na terenie Polski wskazanym środkiem transportu dla osób nagrodzonych na uroczystą Galę Festiwalową 02.12.2018, podczas której zostaną wręczone nagrody.
6.5 Fundatorem nagrody w konkursie jest Reveal Systems.

7. Reklamacje

7.1 Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej wiadomości, przesłanej na adres e-mail konkurs@humandoc.pl , w terminie do 14 dni od momentu poinformowania o wynikach konkursu.
7.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione.
7.3 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym dla siedziby organizatora konkursu.